08-449 19 29 info@active.se

Systemunderhåll

Systemunderhåll beskriver rutiner för daglig drift, säkerhet och avtals- och dokumenthantering.

Tjänsten innefattar:  

Tillägg:

För alla system upprättas ett servicenivåavtal där innehållet och omfattningen av punkterna ovan specificeras tillsammans med systemägare/-förvaltare. I tjänstebeskrivningen för respektive punkt anges grundnivån. Om omfattningen eller servicenivån utökas utöver grundnivån faktureras tillägget.

Avgränsningar

Systemunderhåll innefattar inte ändringshantering eller utveckling av nya funktioner och tjänster för systemet. Det innefattar inte heller uppgradering av operativsystem eller applikationer till nyare versioner. Dessa tjänster hanteras i stället av tjänsten för Systemutveckling.
För tjänster eller funktioner som inte har specificerats i servicenivåavtal tillhandahålls endast grundnivå.

Målgrupp

Kunder till Active IT.

Kundnytta

Syftet med tjänsten är att tillhandahålla en säker och kostnadseffektiv förvaltningsmiljö för kunder.

Kvalitetsmål

Tillgänglighet
Tjänster och system är tillgängliga dygnet runt. Undantag från dygnet-runt-tillgängligheten gäller avbrott för systemunderhåll som annonseras i god tid och icke kontrollerbara avbrott t ex elavbrott eller fel i utrustning eller andra orsaker som med rimliga insatser inte kunnat förutses.

Tjänsteleveransen kan påverkas av felaktiga uppdateringar från leverantör som orsakar avbrott eller störningar.

Servicenivå
Support på tjänsten är tillgänglig under normal arbetstid, 8:00-17:00.

Mätning

Tid mäts från anmälan har registrerats i ärendehanteringssystemet tills ärendet är löst efter kontroll med kund.

Kontaktinformation

Beställningar och anmälningar görs via Active IT’s Helpdesk.